تبلیغات محیطی به پرسپولیس هم واگذار شد

تبلیغات محیطی به پرسپولیس هم واگذار شد