سید جواد هاشمی: باجناق هایم هم بیانیه علیه من را امضا کرده بودند

سید جواد هاشمی: باجناق هایم هم بیانیه علیه من را امضا کرده بودند