ربات عجیبی که چشم بسته می‌دود و کالا‌ها را تحویل می‌دهد