پیشنهاد سازمان ‌بازرسی: مخابرات از انحصار خارج شود