واکنش حدادی پس ناکامی در صعود به فینال و قرار گرفتن در رتبه ۲۶: ناراحت نیستم