قاتل مرد عنبرآبادی کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر شد