زلزله کرمان تلفات جانی نداشت/ فروریختن دیوارهای خشتی و گلی