۲ سناریوی یارانه‌ای دولت / جزئیات تازه درباره کارت یارانه / کوپن برمی‌گردد؟ / با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت چگونه به مردم یارانه می‌دهد؟

۲ سناریوی یارانه‌ای دولت / جزئیات تازه درباره کارت یارانه / کوپن برمی‌گردد؟ / با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت چگونه به مردم یارانه می‌دهد؟