امیرعبداللهیان: به اروپایی ها گفتیم اگر شما از برنامه هسته‌ای کاملا صلح آمیز ایران نگران هستید ما هم نسبت به تداوم تحریم ها بحث داریم

امیرعبداللهیان: به اروپایی ها گفتیم اگر شما از برنامه هسته‌ای کاملا صلح آمیز ایران نگران هستید ما هم نسبت به تداوم تحریم ها بحث داریم