طالبان: رهبران شورای مقاومت ملی افغانستان از گذشته درس بگیرند