آموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …فروش و ارائه انواع سیلیکاژل (رطوبت …تامین کننده کلیه تجهیزات برق، اتوماسیون، …قوطی سازی

شناسایی ژن‌های زمینه‌ساز سرطان با مشاوره ژنتیک/افزایش دو برابری سرطان پستان در دهه آینده