واعظی: روحانی وقتی واکسیناسیون به پایین ۷۰ سال رسید، واکسن زد