واکسن‌ستیزی فقط مختص ایران نیست؛ در آمریکا و اروپا هم با این مشکل درگیرند / در ایران، واکسن‌ستیزی سیستماتیک نیست / عده‌ای می‌خواهند واکسن‌ستیزی را به مذهب ارتباط دهند؛ در حالی که علمای ما واکسن زده اند / این بحث به دین ربطی ندارد؛ عده‌ای کلا دوست ندارند و واکسن تزریق نمی‌کنند