میرکاظمی: بودجه با حداقل ردیف به مجلس می‌رود / ۹ هزار ردیف کار نظارت را برای نمایندگان دشوار کرده

میرکاظمی: بودجه با حداقل ردیف به مجلس می‌رود /  ۹ هزار ردیف کار نظارت را برای نمایندگان دشوار کرده