احتمال نامزدی «نجیب میقاتی» برای نخست وزیری لبنان قوت گرفت