روسیه از نظر ​​تولید نفت پس از آمریکا در رتبه دوم جهان قرار گرفت