هشدار یک مسئول درباره خطر فرونشست زمین: راه آهن، اتوبان تهران -قم و خطوط انتقال گاز و آب با خطر تخریب مواجه هستند

هشدار یک مسئول درباره خطر فرونشست زمین: راه آهن، اتوبان تهران -قم و خطوط انتقال گاز و آب با خطر تخریب مواجه هستند