وزارت بهداشت: حضور محرم و یکی از کارکنان هم‌جنس در سونوگرافی زنان الزامی است