نماینده مجلس: محدودیت دسترسی به فضای مجازی منطقی است؛ اینکه در ایران به آن می‌گویند «فیلترینگ»، اشتباه است