سرپرست پرسپولیس: منابع مالی لازم برای پرداخت مطالبات کالدرون تامین شد