کمیسیون آموزش مجلس: واکسیناسیون معلمان تکمیل شده است / آموزش مجازی برای ما اضطرار است، نه یک انتخاب