بلینکن: تا یکی دو روز دیگر، مشخص می شود که ایران برای دستیابی به توافق در مذاکرات وین حسن نیت دارد یا خیر / امیرعبداللهیان: درباره نیت آمریکا و سه کشور …

بلینکن: تا یکی دو روز دیگر، مشخص می شود که ایران برای دستیابی به توافق در مذاکرات وین حسن نیت دارد یا خیر /
امیرعبداللهیان: درباره نیت آمریکا و سه کشور اروپایی خوش بین نیستیم