چه شده که همه‌ی دشمنان قدیمی در خاورمیانه به فکر صلح و آشتی افتاده اند؟ / تحلیل اکونومیست را بخوانید