دومین مدال برای ایران در المپیک توکیو/ ساروی به مدال برنز رسید