تصویربرداری «باران» با بازی امیرحسین صدیق به پایان رسید