طراحی و مجری پروژه plc و اتوماسیون …تعمیر پرینتر در محلمشخصات تیرچه پیش تنیده bpicoباربری یخچالدار مازند سرما(با مدیریت …