امیرعبداللهیان درباره نشست دوم همسایگان افغانستان: صلح تنها از دولت فراگیر و احترام به خواست مردم برمی‌آید