آموزشگاه زبان های خارجی پردیسانخوش بو کنندهای هواجابجایی گاوصندوق خرم09122849008هدایای تبلیغاتی مدیرگیفت

اعلام نکردیم که کنکور به تعویق افتاد / اعلام کردیم که این موضوع باید در ستاد ملی کرونا مطرح شده و تعویق آن تصویب شود