ظریف: عوامل بیرون دولت و کشور مانع  از رفع تحریم ها شدند