ویدیو / ممنوعیت تردد شبانه و بین استانی فقط برای واکسن‌زده‌ها لغو می‌شود