رییس مجلس دومای روسیه برای شرکت در مراسم تحلیف رئیسی وارد تهران شد