کیهان: چون شبکه سوخت رسانی بومی شده بود، به آن خسارت وارد نشد