آغاز ماموریت ۱۲ساله ناسا برای درک منشاء پیدایش منظومه شمسی