شرایط بازنشستگی زنان شاغل / بیمه: زنان ۴۲ ساله با ۲۰ سال سابقه می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند