امام جمعه اردبیل: جمهوری اسلامی مردم را از خواب ۵۰۰ ساله بیدار کرد