یک گروه تروریستی سوری مسئولیت انفجار امروز در دمشق را بر عهده گرفت