عمان: کشتی اسرائیلی خارج از آب های ما هدف قرار گرفته