هدایای تبلیغاتی مدیرگیفتفروش کارتن پستیآموزش و فروش دستگاه ترمیم شیشه …لوله بازکنی فوری در تهران و خدمات …

در حوزه فرهنگ هیچ وقت من به سخت گیری معتقد نبودم / هیچ تاکیدی بر مذاهب، قومیت و جنسیت نباید باشد