طعنه علی جنتی به ترکیب هیات امنای بنیاد فارابی: واقعا جای وزیران جهاد، راه، نیرو و صمت خالی است تا سینمای ایران به اوج شکوفایی برسد