پاسخ دستیار وزیرخارجه به توییتی درباره درک فوریت شرایط در مذاکرات وین: اضطرار برای چه کسی؟ / ‏ایران که هزینه فشار حداکثری ترامپ را پرداخته

پاسخ دستیار وزیرخارجه به توییتی درباره درک فوریت شرایط در مذاکرات وین: اضطرار برای چه کسی؟ / ‏ایران که هزینه فشار حداکثری ترامپ را پرداخته