موسسه زبان نگارجذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …آموزش تخصصی ترومپت و سایدراملیست قیمت تیرچه پیش تنیده

یادداشت‌های محمدعلی فروغی چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۲۹۸؛ وزیر خارجه گفت، مبلغی که برای ما مانده کافی برای ماندن نیست!