مقام اماراتی: به دنبال تقویت پل‌های ارتباطی و همکاری با ایران هستیم

مقام اماراتی: به دنبال تقویت پل‌های ارتباطی و همکاری با ایران هستیم