رئیس شورای تامین‌‌کنندگان دام‌: 

پیشنهاد تهاتر دام زنده با نهاده‌ را به وزارت کشاورزی دادیم