صداوسیما: همزمان با اعتراض کسبه علاءالدین، عده ای شعار‌های هنجارشکنانه دادند / جمعیت متفرق شد