ایلان ماسک هشدار داد: اسپیس ایکس با خطر واقعی ورشکستگی مواجه است

ایلان ماسک هشدار داد: اسپیس ایکس با خطر واقعی ورشکستگی مواجه است