سخنگوی نیروهای مسلح: نابودی اسرائیل بزرگترین هدفی است که دنبال می‌کنیم؛ حتی اگر قطعه قطعه شویم، یک میلیمتر هم از این آرمان عقب نشینی نخواهیم کرد

سخنگوی نیروهای مسلح: نابودی اسرائیل بزرگترین هدفی است که دنبال می‌کنیم؛ حتی اگر قطعه قطعه شویم، یک میلیمتر هم از این آرمان عقب نشینی نخواهیم کرد