خوش بو کنندهای هواسیستم تصفیه آب و پساب های صنعتی …آموزشگاه نارونفروش دستگاه ضبط مکالمات ، ضبط مکالمه …

ماموران شهرداری فاقد دستور قضایی تخریب خانه آسیه پناهی بودند / برای اینکه مقاومت او را بشکنند تا مانع تخریب آلونک نشود، از اسپری فلفل غیرمجاز استفاده کرده‌اند