ویدیو / آتش سوزی در پی شکستگی لوله گاز در میدان شاد آباد، غرب تهران

ویدیو / آتش سوزی در پی شکستگی لوله گاز در میدان شاد آباد، غرب تهران