قویترین پکیج آموزش تندخوانی و تقویت …ال ای دی نواری RGB 5050بهترین آموزشگاه زبانباربری یخچالدار مازند سرما(با مدیریت …

فارین پالیسی: مذاکرات ایران و آمریکا، زمین گیر می شود مگر آنکه عبدالناصر همتی، سر میز گفتگو باشد
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : فارین پالیسی در مطلبی به قلم اسفندیار باتمانقلیچ، بنیان گذار اندیشکده بورس و بازار و صاحب صادقی: ستون نویس و تحلیلگر سیاست خارجی در حوزه ایران و خاورمیانه نوشت: ممکن است به زودی ایران و ایاالت متحده بار دیگر بر سر میز مذاکره بنشینند. هفته گذشته دولت بایدن پیشنهاد داد مذاکرات از سر گرفته شوند و ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی توافق کرد تا روند محدود سازی بازرسی از برنامه هسته ای اش را کند سازد. فرصتی برای گفتگوی دوطرف گشوده شده است که احتماال در چارچوب تسهیل شده توسط اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد. اگر زمانی آمریکا و ایر ان در دو سوی میز مذاکره بنشینند الزم است یک چهر ه کلیدی در آنجا حضور داشته باشد: عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی ایران. به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آماده است: بانک مرکزی ایران از بسیاری جهات هدف اصلی جنگ اقتصادی ترامپ رییس جمهور سابق آمریکا علیه ایران بود. سختی های اقتصادی که ایران به خاطر اعمال مجدد تحریم های ثانویه متحمل شد را می توان محصول موفقیت دولت ترامپ در محدودسازی دسترسی بانک مرکزی به ذخایر ارزی آن دانست. برطبق گزارش صندوق بین المللی پول، ایران فقط به 8\8 میلیارد دالر ذخایر ارزی موجود دسترسی دارد که تقریبا معادل یک دهم کل ذخایر ارزی آن است. به خاطر عدم دسترسی به ذخایر موجود در کشورهایی مانند عراق، کره جنوبی، ژاپن و آلمان، بانک مرکزی نتوانست جلو تضعیف ارزش پول ملی را بگیرد. امروز ارزش لایر به کمتر از یک پنجم ارزش آن در دوران قبل از خروج ترامپ از توافق هسته ای یا برجام رسیده است، این سقوط شدید ارزش پول باعث شد کاالهای وارداتی گران تر شوند و نرخ ساالنه تورم به حدود 50 درصد برسد. همتی، کهنه سرباز عرصه بانکداری، در جوالی 2018 و درست چند ماه قبل از اعمال کامل تحریم های ثانویه علیه ایران به سمت رییس کل بانک مرکزی منصوب شد. او در شرایط دشوار عملکرد چشمگیر از خود به نمایش گذاشت. در سراتاسر سال 2019 ارزش پول ایران رو به افزایش گذاشت هرچند بحر ان کوید 19 این روند را مختل کرد. اقتصاد به شدت آسیب دید و تجارت وضعیتی آشفته پیدا کرد. در اکتبر 2020 لایر به پایین ترین سطح در برابر دالر در بازار آزاد رسید و هر دالر اندکی بیش از 320 هزار لایر ارزش پیدا کرد. از آن زمان ارزش برابری آنها در سطح هر دالر 250 هزار لایر ثابت ماند. این ثبات به تحکیم بهبود اقتصادی هرچند آهسته ایران کمک کرد. در این راه همتی ثابت کرد که گفتگوگر ماهری است. او با استفاده از حساب اینستاگرامی، وب سایت بانک مرکزی و حتی مصاحبه های گزینش ی با رسانه های بین المللی الویت های کاری خود را اعالم کرد و مردم ایران را از توانایی بانک مرکزی در دفاع از لایر در برابر ابرتورم مطمئن ساخت . علیرغم تالش فراوان دولت ترامپ، اقتصاد ایران هیچگاه به وضعیت رکود همه جانبه نرسید. اما کشور دوره دردناکی از رکود را می گذراند و تحقق وعده شکوفایی اقتصادی از جانب هر دولتی که باشد مستلزم رفع تحریم ها خواهد بود. دولت ترامپ در پی آن بود که برداشتن تحریم ها دشوار و دشوارتر شود. دولت ترامپ در سپتامبر 2019 بانک مرکزی ایران را در طبقه تروریستی قرار داد. این اقدام باعث شد معافیت های دراز مدتی که به بانک اجازه می داد نقش مهمی در خرید کاالهای بشر دوستانه ای از قبیل غذا و دارو ایفا کند تحت تاثیر قرار گیرند. وزارت خز انه داری آمریکا در فوریه 2020 یک مجوز عمومی را با هدف آرام کردن نگرانی ها صادر نمود. اما قصد آمریکا از تروریستی قلمداد کردن بانک مرکزی مخرب تر بود. این اقدام با آن هدف صورت گرفت که دولت دموکرات نتواند در آینده به سادگی تحریم ها را بردارد. احتماال دولت بایدن باید این عنوان را بردارد تا بتواند بانک مکزی را به جایگاه اولیه خود در برجام بازگرداند اما حذف این عنوان که با اتهام پشتیبانی ایران از تروریسم پیوند خورده است از نظر سیاسی دشوار خواهد بود چرا که آمریکا قصد بازگشت به توافقی را دارد که منحصرا به برنامه هسته ای می پردازد. رفع تحریم ها حتی قبل از اقدامات شرورانه ترامپ دشوار بود. تجریه ایران از رفع تحریم ها در پی ا جرای برجام برای این کشور ناامید کننده بود. بانک های بین المللی در در پردازش تراکنش های مرتبط با ایران مردد بودند.آنها دستورالعمل های پیمان هسته ای در باره چگونگی کار با ایران به شکلی منطبق با قوانین و همچنین ریسک جریمه های تنبیهی در صورت نقض تحریم ها را بهانه می کردند. این وضعیت جلوی احیای تجارت و به ویژه سرمایه گذاری در ایران را گرفت. مذاکرات فنی بانکی در جریان گفتگوهای برجام از جمله مذاکرات سطح کاری با بانک مرکزی صورت گرفت اما آنها عمدتا بر رفع مسدودی دارایی های ایران متمرکز بودند. چالش هایی که ایران در بانکداری روزمره با آن مواجه بود چشم طرفین را بر دیگر موضوعات بست. جاکوب لیو وزیر وقت خزانه داری در مارس 2016 گفت :» تجربه ایران نشان می دهد رفع تحریم ها تا چه اندازه می تواند دشوار باشد«. علی رغم آنچه لیو آن را » نفوذ گسترده جهانی« مقامات وزارت خانه های خزانه داری و امور خارجه می نامید چالش های بانکی همچنان باقی ماند و جلوی تجارت و سرمایه گذاری را گرفت تا این که در نهایت ترامپ از پیمان هسته ای خارج شد. ولی هللا س یف که در زمان مذاکرات برجامی ر یاست کل بانک مرکز ی ایران را بر عهده داشت در مصاحبه جوالی گذشته خود بیان کرد که ایران در اتاق مذاکرات متخصصان مناسبی نداشت. به گفته او «برجام توانست مشکالت آن زمان فروش نفت را حل کند اما قادر به حل مسائل بانکدار ی نبود. تیم متخصصان اقتصادی و بانکدار ی ما در گفتگوهای برجامی تیمی ضعیف بود». قابل درک است که رهبران ایران عالقه مندند این بار رفع تحر یم ها به شکلی درست انجام گیرد . آیت هللا خامنه ای رهبر انقالب در سخنرانی اخی ر خود تاکید کرد که هرگونه رفع تحر یم ها توسط ایاالت متحده باید در عمل و نه بر روی کاغذ باشد. عالوه بر این، رفع تحر یمها نیز باید راستی آزمایی شود . با نزدیکتر شدن مذاکرات جدید،آش کار است که طرفین برجام نم یتوانند برای باز کردن گره هایی که مدتها روابط بانکی ایران را محدود کردهاند به دیپلمات ها اتکا کنند. برای اطمینان از موفقیت رفع تحر یم ها الزم است همتی به عنوان بخشی از گفتگو های فنی سطح باال در اتاق مذاکرات حضور داشته باشد. مذاکراتی که میتواند مقامات ارشدی مانند جنت یلن وز یر خزانه دار ی آمر یکا و برونو المایر وز یر دارایی فرانسه را نیز دربرگیرد. گفتگوها ی رفع تحر یم از نظر ساختار ی همانند گفتگوهای هسته ای قبل از برجام است که بین ارنست مونیز وز یر وقت انرژ ی آمر یکا و علی اکبر صالحی رئیس آژانس انرژ ی اتمی ایران برگزار گردید. به چند دلیل این گفتگوها باید با مرکزیت آقای همتی باشند. اول، همتی نشان داد چهره ای کلیدی در دیپلماس ی اقتصادی است . او در سال گذشته سفرهایی را به عراق، عمان، کره جنوبی و چین انجام داد تا اطمینان دهد علی رغم فشار ترامپ بر دولتهای این کشورها، ایران کانال های تجار ی عملیاتی با شرکای کلیدی تجار ی خود را حفظ میکند. شرکت او در گفتگو های جدید را می توان تداوم طبیعی فعالیت جهانی او دانست. عالوه بر این ، اکثر منافع حاصل از رفع تحر یم ها توسط ایاالت متحده باید از طر یق کشورهای ثالث انتقال یابند. همتی تنها ذینفعی است که از چالش هایی که آمر یکا در روابط اقتصادی ایران با شرکای کلیدی تجار ی ایجاد کردهاند آگاهی فنی کاملی دارد . دوم، همتی برای اجرای اقدامات مراحل اول و آخر تحر یم ها نقشی حیاتی دارد . تسهیل دسترس ی به ذخایر ارز ی یا اعطای وام کووید ۱۹ صندوق بین المللی پول که دولت بایدن آن ها را اقدامات اقتصادی اولیه میداند و یا ایجاد انگیزه های اقتصادی جدید مانند مجوز گردش یو شکل)U-turn ( دالری مواردی هستند که اجرای موثرش ان به بانک مرکز ی بستگی دارد . الزم به ذکر است که گردش دالری معافیتی بود که در سال ۲۰۰8 برداشته شد. این معافیت به بانکهای آمر یکایی امکان می داد در زمانی که پرداختی بین دو بانک خارجی غیر ایرانی انجام م ی شد تراکنش های مرتبط با ایران را کار پرداز ی کنند. از همه مهمتر آنکه جامعه جهانی انتظار دارد ایران بخش بانکی خود را در راستای استانداردهای جهانی اصالح کند. از این نظر همتی یک قهرمان کلیدی به حساب می آید . او به تازگی اعالم کرد اگر برجام احیا شود ایران باید پذیرش برنامه نهاد استاندارد گذار ی FATF را تکمیل کند تا شاهد تحقق منافع رفع تحر یم ها در بخش بانکدار ی باشد . سرانجام، همتی می تواند عامل تداوم فن ساالرانه در اجرای اقتصادی بر جام احیا شده باشد . این نگرانی وجود دارد که ورود یک رئیس جمهور جدید در ماه آگوست توافق دیپلماتیک را در معرض خطر تغییر س یاست ها قرار دهد. این احتمال وجود دارد که برخی دیپلمات های ارشد ایران همچنان در دولت جدید به کار خود ادامه دهند اما دوره آقای همتی در 2023 به پایان می رسد . بنابراین او بهتر از همه می تواند تداوم نهادی در امور اجرایی را تضمین کند. او ثابت کرد که یک عامل س یاس ی کارآمد است . همتی با اصرار بر استقالل فن ساالرانه بانک مرکز ی توانست از حمالتی که مرتبا علیه اعضای دولت روحانی صورت میگیرند دور بماند. همچنین او رابطه خوبی با آیت هللا خامنه ای دارد و می تواند با کمک ایشان س یاست های بانک را در مقابل حمالت سیاسی مصون دارد. اغلب گفته می شود که احیای برجام منابع مالی میانه روهای س یاس ی را تقویت خواهد کرد . اما همزمان مهم است که جو بایدن به تقویت توان آن دسته از فن ساالران ایرانی بپردازد که بر روی س یاست های کشور ی کار می کنند نه سیاست بازی . انتصابات اولیه در دولت بایدن حاوی این پیام آشکار هستند که هرگاه نوبت به ایران برسد س یاست ها اهمیت پیدا می کنند. همین امر در تهران نیز صادق است. اگر افراد مناسب در اتاق مذاکرات آینده حضور نداشته باشند نه تنها س یاست های توافقی ناقص خواهند بود بلکه اجرای آنها نیز ناکام خواهد ماند. الزم است ایاالت متحده و دیگر اعضای دائم شورای امنیت به همراه آلمان مس یر عادی ساز ی روابط بانکی را پیش روی ایران قرار دهند. با این هدف، منطقی است که از مشارکت بانکدار ارشد ایران استفاده گردد. لینک کوتاه کپی لینک