رئیسی: به دنبال حل و فصل مسئله هسته ای از طریق گفتگو هستیم / دنبال مذاکرات نتیجه بخش هستیم و «مذاکره» را برای «مذاکره» نمی خواهیم